Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

Наказ про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету

 

 

УКРАЇНА

Відділ фінансів

Ярунська сільська рада

Новоград-Волинського району

Житомирської області

Н А К А З  № 16

 

07.07.2021                                                                                                          Ярунь

Про затвердження Інструкції

щодо складання прогнозу

місцевого бюджету

                                                                                            

          Відповідно статті 751 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 23 червня 2021 року №365 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету», з метою запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Інструкцію щодо складання прогнозу бюджету Ярунської сільської територіальної громади, що додається.

 2. Довести цей наказ до головних розпорядників бюджету Ярунської сільської територіальної громади для використання в роботі під час складання прогнозу місцевого бюджету.

 3. Оприлюднити цей наказ на офіційному вебсайті Ярунської сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Начальник   відділу                                                                 Наталія КИЗЯК

 

                                          

 

                                          ЗАТВЕРДЖНО

наказ начальника відділу фінансів

                                                          Ярунської сільської ради

                                                             від 07.07.2021 року №16-о

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо складання прогнозу місцевого бюджету

Ярунської сільської територіальної громади

 

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс).

 2. Ця Інструкція регламентує основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджет Ярунської сільської територіальної громади (далі – місцевий бюджет), правила оформлення прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатків до неї.

 3. У цій Інструкції терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

 4. Прогноз місцевого бюджету складається з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Мінфіном.

 5. Прогноз місцевого бюджету складається з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

 6. Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період головному розпоряднику бюджетних коштів та пропозиції до прогнозу місцевого бюджету складаються за такими формами:

- орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних  коштів на 20_- 20_ роки (далі – орієнтовні граничні показники) (додаток 1);

пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20_- 20_ роки загальна (Форма ПП-1) (далі – Форма ПП – 1) (додаток 2);

пропозиція по прогнозу місцевого бюджету на 20_- 20_ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (далі – Форма ПП – 2) (додаток 3);

пропозиція до прогнозу місцевого бюджету на 20_ - 20_ роки додаткова (Форма ПП-3) (далі – Форма ПП-3) (додаток 4).

7. Усі вартісні показники прогнозу місцевого бюджету, визначених цією інструкцією, наводяться в національній валюті, з округленням до цілого числа.

8. У формі орієнтовних граничних показників зазначається розподіл орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період.

9. У формах пропозицій до прогнозу місцевого бюджету зазначаються дані:

      за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетній період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

     на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом місцевого бюджету на поточний бюджетний перід (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

     на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків та кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступті за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

10. У формах визначених цією інструкцією  код та найменування зазначаються:

        місцевого бюджету - відповідно до довідника місцевих бюджетів, затвердженого Мінфіном (далі – код бюджету);

        доходів місцевого бюджету – відповідно до бюджетної класифікації, затвердженої Мінфіном;

        видатків та надання кредитів з місцевого бюджету – відповідно до економічної класифікацій видатків бюджету, Функціональної Програмної та Типової програмної класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету, затверджених Мінфіном;

       головних розпорядників бюджетних коштів  -  згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою Мінфіном, та  установчими документами.

 

IІ. Основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету Ярунської сільської територіальної громади

 1. Прогноз місцевого бюджету формується щороку.

 2. Процес формування пропозицій до прогнозу місцевого бюджету громади здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до цієї інструкції, розробленої відділом фінансів Ярунської сільської ради (далі – відділ фінансів) інструкції  з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та з врахуванням вимог бюджетного законодавства.

 3. Пропозиці до прогнозу місцевого бюджету формуються в такій послідовносі:

1) відділ фінансів на основі аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, забезпечує прогнозування обсягів доходів бюджету громади, визначає обсяги фінансування  бюджету громади, повернення кредитів до бюджету громади на середньостроковий період та розраховує загальні орієнтовні граничні показники у термін не пізніше 15 липня року, що передує плановому;

2) відділ фінансів у межах загальних орієнтовних граничних показників, розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету громади та доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) у термін не пізніше 20 липня року, що передує плановому;

3) головні розпорядники відповідно до доведеної відділом фінансів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників, а також з урахуванням вимог цієї інструкції складають пропозиції до прогнозу місцевого бюджету та подають їх відділу фінансів у встановлені ним терміни, але не пізніше 01 серпня року, що передує плановому;

4) відділ фінансів здійсює аналіз поданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам доведеної інструкції, за результатами якого начальник відділу фінансів приймає рішення про включення поданих пропозицій до прогнозу місцевого бюджету.

 

4. Виконавчий комітет відповідно до норм статті 751 Кодексу забезпечує:

розгляд поданого Фінвідділом прогнозу місцевого бюджету;

схвалення прогнозу місцевого бюджету до 01 вересня року, що передує плановому, в установленому законодавством порядку;

подання у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету  разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Зеленопідської сільської ради для розгляду у порядку, визначеному радою;

оприлюднення у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу місцевого бюджету на своїх офіційних сайтах або у інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Із дня схвалення прогнозу місцевого бюджету втрачає чинність прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді.

 

5. Прогноз місцевого бюджету у п’ятиденний строк після його схвалення Виконавчим комітетом та подання його до Зеленопідської сільської ради Фінвідділ подає, з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, до Мінфіну для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період.

6. Орієнтовні граничні показники доводяться відділом фінансів до головного розпорядника загальними сумами на кожний рік середньострокового періоду, за формою, затвердженою цією Інструкцією (додаток 1), та із зазначенням окремо обсягів:

        видатків, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

         надання кредитів.

        

ІІІ. Порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій

до прогнозу місцевого бюджету

 1. Головний розпорядник організовує та забезпечує складання пропозиції до прогнозу місцевого бюджету і подає її до відділу фінансів за формами, затвердженими цією Інструкцією.

 2. Форми пропозиції до прогнозу місцевого бюджету заповнюються послідовно –  Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

 3. Джерелами інформації для заповнення форм пропозиції до прогнозу місцевого бюджету є:

 стратегія розвитку Ярунської сільської територіальної громади;

 галузеві регіональні / місцеві програми;

 річний звіт про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період;

інформація про досягнення цілей державної політики, з показниками досягнення цілей за результатами попереднього бюджетного періоду;

 звіти про виконання паспортів бюджетних програм за попередній бюджетний період;

 розпис місцевого бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

 паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період;

 прогноз місцевого бюджету, схвалений у попередньому бюджетному періоді;

 план діяльності головного розпорядника на середньостроковий період;

 інша інформація, визначена відділом фінансів.

 

4. З метою зіставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, що формується у пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої Мінфіном.

 

5. У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, – зазначаються окремим рядком.

 6. Разом з пропозицією до прогнозу місцевого бюджету головний розпорядник подає необхідні для здійснення відділом фінансів аналізу пропозиції до прогнозу місцевого бюджету документи та матеріали, а також детальну інформацію за формами, які в разі потреби щороку відділ фінансів може доводити до головних розпорядників.

 7. Під час складання Форми ПП-1 та Форми ПП-2 пропозиції до прогнозу місцевого бюджету відділ фінансів як головний розпорядник зазначає також обсяг резервного фонду місцевого бюджету на середньостроковий період, визначений ним відповідно до вимог статті 24 Кодексу та врахований в орієнтовних граничних показниках,  доведених відділу фінансів як головному розпоряднику.

 При цьому у Формі ПП-2 заповнюються лише пункти 1, 3, підпункти 5.1 та 6.1.

 8. У разі передбачення у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету, поданих головними розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, відділ фінансів у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до прогнозу місцевого бюджету має надіслати обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим фінансовим органам за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції, для врахування ними під час складання прогнозу місцевого бюджету.

 9. Відділ фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу місцевого бюджету щодо відповідності загальним орієнтовним граничним показникам, дотримання доведених відділом фіансів фінансових обмежень, організаційних та інших вимог, а також вимог визначених цією Інструкцією.

 10. Відділ фінансів вживає заходів для усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників, що містяться у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету (проводить наради, консультації, робочі зустрічі тощо).

 11. За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими бюджетами трансфертів, відділ фінансів доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену пропозицію до прогнозу місцевого бюджету у терміни, визначені відділом фінансів, але не пізніше 10 серпня року, що передує плановому.

 12. Інформація, що міститься у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету головних розпорядників є основою для складання прогнозу місцевого бюджету.

ІV. Порядок заповнення Форми ПП-1

 1. Форма ПП-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених відділом фінансів, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

 Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, має повною мірою характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

 2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

 у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

 у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

 у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі включаються окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

 Не включаються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

 Цілі державної політики мають:

 відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

 спрямовуватись на досягнення певного результату;

 оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

 Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

 Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як «реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання зобов’язань».

 Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

 Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

 Показники досягнення цілей виконавчих органів Ярунської сільської ради мають характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території громади.

 Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

 характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

 надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

 висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

 перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

 Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

 Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник  розробляє методику їх розрахунку.

 4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

 У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

 у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

 у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

 у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

 у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок «УСЬОГО, у тому числі:») дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та має дорівнювати сумі за усіма бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами.

 У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно до пункту 5 розділу третього цієї Інструкції.

 У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

 6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

 у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

 у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

 у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету;

 у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, від відповідних показників прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 У підпункті 4.2 надаються пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, від відповідних показників прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

V. Порядок заповнення Форми ПП-2

     1. Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.

     2. Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.

    3. У разі якщо повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг передано відповідно до законодавства від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника, головний розпорядник, який включає до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету показники за відповідною бюджетною програмою на середньостроковий період, під час заповнення Форми ПП-2 наводить інформацію та показники бюджетної програми за попередні бюджетні періоди з урахуванням паспортів відповідної бюджетної програми та звітів про їх виконання, інших документів, оприлюднених або переданих в установленому законодавством порядку, забезпечуючи послідовність та сумісність цієї інформації та показників.

     4. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

 Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року      № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

     5. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

     6. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

     7. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.

    8. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

 у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

 у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

     9. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

 Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

 У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

 У рядку «загальний фонд, у тому числі:» у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку «загальний фонд» у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

 Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

 Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком «-».

 У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це ставиться відповідна позначка у підпункті 5.2 і наводяться:

 нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

 основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

 Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО, у тому числі:» розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок «загальний фонд, у тому числі:») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд, у тому числі:»).

     10. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування бюджету:

 у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

 у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «загальний фонд» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку «загальний фонд» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

 Показники у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам  у графах 6 – 10 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку «спеціальний фонд, у тому числі:» підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

 Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за кодами Економічної класифікації видатків: 2110,212, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

 Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів з бюджету – за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

    11. У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

 у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

 у графі 3 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

     12. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

 У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

 у графі 1 – код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

 у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

 у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

 У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам (державному та місцевим), окремо за загальним та спеціальним фондами:

 у графі 1 – код бюджету;

 у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

 у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку «УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:» розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок «загальний фонд») та спеціального фонду (рядок «спеціальний фонд»).

  13.   У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

 у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;

 у графі 2 – загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);

 у графі 3 – загальна вартість проекту;

 у графі 4 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

 у графі 5 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

 у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 у графі 9 – очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

 Загальний обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у графах 3 – 8 у рядку «УСЬОГО» розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

VІ. Порядок заповнення Форми ПП-3

 1. Форма ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

 Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

 2. Відділ фінансів розглядає пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

 3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету.

 4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.

 5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального фонду за бюджетними програмами у  розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

 У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків та кредитування / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

 у графі 4 – найменування бюджетної програми;

 у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) – обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

 у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) – пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

 Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

 У рядку «УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:» у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

 6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

 У графах 1 – 3 – зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

 у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 мають відповідати показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

 у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального фонду буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі місцевого бюджету відповідному головному розпоряднику.

 

 

 

Начальник відділу фінансів                                        Наталія КИЗЯК 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь