Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів до проєкту місцевого бюджету

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         наказ відділу фінансів

                                                              Ярунської сільської ради

                                                                       від 4 жовтня 2021року  № 22-о

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів

до проєкту місцевого бюджету

 

І. Загальні положення

 

           1.1. Ця Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту  місцевого бюджету  розроблена  відповідно  статті 34, 36 та  частини  третьої  статті 75 Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проєкту бюджету  Ярунської сільської  територіальної громади  на плановий бюджетний період (далі- проєкт місцевого бюджету) та прогнозу  бюджету Ярунської сільської  територіальної громади  на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - прогноз  місцевого бюджету),  встановлює  порядки  складання,  розгляду  та  аналізу бюджетних запитів.

            1.2. Головний  розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник)  організовує та забезпечує складання  бюджетного запиту  і  подає його до відділу фінансів Ярунської сільської ради (далі відділ фінансів) в паперовому та електронному вигляді за формами:

           БЮДЖЕТНИЙ  ЗАПИТ НА 20_  -20__ РОКИ  загальний,  Форма  20__ -1 (далі – Форма-1) (додаток 1);

           БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 20__  -20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2 (далі – Форма-2) (додаток 2);

           БЮДЖЕТНИЙ  ЗАПИТ  НА  20__-20__  РОКИ  додатковий,  Форма  20___-3 (далі – Форма-3) (додаток 3).

           1.3.  Форми  бюджетного  запиту  заповнюються  послідовно:  Форма-2 заповнюється  на  підставі  показників  Форми-1  і  лише  після  заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

           1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях  з округленням до десятої.

           1.5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для  здійснення  відділом фінансів  аналізу  бюджетного  запиту  детальну інформацію за формами, які  щороку  доводяться  відділом фінансів  до  головних  розпорядників,  а  також  підтвердні  документи  та  матеріали (детальні розрахунки, вимоги відповідних договорів, регламенти  проведення  заходів, дозвільну  документацію  щодо  будівництва,  акти  про  виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж,  титули  будов (об’єктів), проектно - кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

            1.6. Бюджетний  запит складається на плановий  та наступні  за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних  показників  видатків  бюджету  та  надання  кредитів    загального  фонду  місцевого  бюджету  на  плановий  бюджетний  період  (далі - граничні обсяги)  та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі-індикативні прогнозні показники) та інших обмежень, які щороку доводяться відділом фінансів  до головних розпорядників.

            1.7.  Граничні  обсяги  видатків  розраховуються  відділом фінансів  на

основі:

           прогнозу економічного і соціального розвитку України, Ярунської сільської територіальної громади на плановий бюджетний період та  основних  макропоказників  економічного  і  соціального розвитку  України та Ярунської сільської  територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди;

            основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

            прогнозу Державного бюджету України на відповідні бюджетні періоди,  схваленого Кабінетом Міністрів України.

            1.8. Розрахунок  граничних  показників  видатків  здійснюється  з  урахуванням:

             прогнозних обсягів доходів;

             граничного (прогнозного) обсягу  дефіциту (профіциту) місцевого бюджету;

            граничного (прогнозного) обсягу місцевого боргу;

            розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

            розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І   тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей  бюджетної сфери,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року  №  1298  «Про  оплату  праці  працівників  на  основі  Єдиної тарифної  сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери»  (із  змінами)  (далі -  Єдина  тарифна сітка);

            прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

            необхідності передбачення нових (порівняно  з  поточним  бюджетним  періодом) першочергових  видатків, у тому числі тих, що мають  періодичний  характер;

            необхідності  оптимізації  витрат  головних  розпорядників, у тому  числі шляхом  концентрації  ресурсів  на  пріоритетних  напрямах  діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

            1.9. Граничні показники та індикативні прогнозні показники доводяться   до  головного  розпорядника  загальними  сумами за роками.

            1.10. Головний розпорядник здійснює  розподіл граничних  показників видатків та індикативних прогнозних показникі за бюджетними  програмами  з  урахуванням  пріоритетів  державної  політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного  і  соціального  розвитку,  та  планів  своєї  діяльності  на  плановий  та  наступні  за  плановим два бюджетні періоди.

           1.11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації  фінансування  бюджету  за  типом  боргового  зобов’язання,  економічної  класифікації  видатків  бюджету  та  класифікації  кредитування  бюджету  з  урахуванням  змін,  внесених  до  відповідної бюджетної класифікації.

           1.12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі  змін у структурі бюджетних програм  головного  розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної  класифікації  видатків  та  кредитування  державного  бюджету,  що  формується  у  бюджетних  запитах  на  плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

           У  разі  якщо  бюджетна  програма  не  передбачається  на  плановий  бюджетний період:

            показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

            показники  за бюджетною  програмою  попереднього  бюджетного  періоду  приводяться  у  відповідність  до  програмної  класифікації  видатків  та кредитування  державного  бюджету  поточного  бюджетного  періоду,  а  у  разі  якщо  бюджетна  програма  у  поточному  бюджетному  періоді  не  передбачена  - зазначаються окремим рядком.

            1.13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

           дані  річного  звіту  за  попередній  бюджетний  період,  поданого  органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків  (далі -  звіт  за  попередній  бюджетний  період) -  для  зазначення  показників  за  попередній бюджетний період;

            показники, затверджені розписом бюджету Ярунської сільської територіальної  громади    на  поточний  бюджетний  період   (зі  змінами  )  з

урахуванням  капітальних  видатків  (без  урахування  внесених  змін,  крім  змін,  пов’язаних  із  внесенням  змін  до  закону  України  про  Державний  бюджет України, рішення про бюджет Ярунської сільської  територіальної громади  та змін у структурі бюджетних програм) (далі  - розпис на поточний бюджетний  період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;

            показники видатків та/або  надання  кредитів,  розраховані  відповідно  до  положень  розділу  ІІ  цієї Інструкції,  для зазначення показників на плановий та  наступні за плановим два бюджетні періоди.

           1.14. Головні розпорядники  забезпечують  своєчасність,  достовірність  та  зміст  поданих  до  відділу фінансів  бюджетних  запитів,  які  мають  містити  всю  інформацію,  необхідну  для  аналізу  показників  проєкту  місцевого  бюджету  та  прогнозу місцевого бюджету.

           1.15. У разі якщо головний  розпорядник  у  межах  доведених відділом фінансів граничного обсягу та індикативних прогнозних показників   пропонує  зменшити  порівняно  з  поточним  бюджетним  періодом  видатки  та/або  надання  кредитів  загального  фонду  місцевого  бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за  іншими, такі пропозиції мають бути  обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та  можливості  реалізації  головним  розпорядником  відповідних  бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

           1.16. Відділ фінансів (відповідно до закріплених функціональних  повноважень) здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників  бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності (місії)  головного  розпорядника  та  пріоритетам  державної  політики,  визначеним  програмними  (стратегічними)  документами  економічного і соціального  розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання  доведених  обмежень та вимог цієї Інструкції.

           1.17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проєкту місцевого бюджету та прогнозу місцевого  бюджету відділ фінансів проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

            За результатами погоджувальних нарад структурні підрозділи Ярунської сільської територіальної громади (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) надають відділу фінансів, який формує проєкт  місцевого  бюджету та прогноз місцевого бюджету інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення.

            1.18.  На  основі  інформації  про  результати  аналізу  та  результати  погоджувальних  нарад  начальник  відділу фінансів  відповідно  до  норм,  передбачених  частиною  п’ятою  статті  75  Бюджетного  кодексу  України,  приймає  рішення  про  включення  бюджетного запиту до  проєкту  бюджету  Ярунської сільської територіальної громади.

            1.19. Головні розпорядники бюджетних коштів, з урахуванням прийнятих  рішень  щодо  доопрацювання  проєкту  рішення  Про  бюджет  Ярунської сільської територіальної громади, забезпечують уточнення бюджетних запитів  та  у  триденний строк подають їх до відділу фінансів.

            1.20. У  разі  подання  головним  розпорядником  бюджетного  запиту,  складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, відділ фінансів  може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику  для  приведення  його  у  відповідність до зазначених вимог.

            1.21.  У  разі  порушення  бюджетного  законодавства  до  учасників  бюджетного  процесу  можуть  застосовуватися  заходи  впливу  відповідно  до  статті 117 Бюджетного кодексу України.

 

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий

та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

            2.1. Головний  розпорядник  забезпечує  розподіл  граничного обсягу та індикативних показників за бюджетними  програмами та здійснює  розрахунок обсягів видатків та надання  кредитів,  дотримуючись  принципів,  на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності,   справедливості  та неупередженості), а також таких принципів:

            пріоритетності, який  передбачає  спрямування  видатків  або  надання

кредитів за бюджетною програмою із урахуванням цілей та завдань, визначених програмними (стратегічними) документами, та реальних  можливостей  бюджету;

            жорсткої  економії  бюджетних  коштів,  який  передбачає  вжиття  заходів для планомірної  мінімізації  витрат усіх видів ресурсів з  одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми;

            обґрунтованості витрат «від  першої  гривні», який передбачає  детальні розрахунки  в межах  коду економічної  класифікації  видатків або  класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

     До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої  продукції (наданих послуг) тощо.

     До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

     Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться  головним розпорядникам відділом фінансів, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

            2.2.Граничні показники на утримання апарату органів влади не дозволяється збільшувати, а граничні обсяги на продукти харчування,  медикаменти та перев’язувальні  матеріали  і  на  оплату комунальних послуг та енергоносіїв не дозволяється зменшувати.

            2.3.  Розрахунок  обсягів  видатків  та  надання  кредитів  на  плановий  та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням, зокрема:

            нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного                             розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності);

            зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

            норм і нормативів;

           періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

            пріоритетності видатків, враховуючи реальні можливості бюджету;

            результатів  оцінки  ефективності  бюджетних  програм,  проведеної  з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  ефективності бюджетних  програм,  встановлених  Міністерством  фінансів  України,  та висновків  за  результатами  контрольних  заходів,  проведених  органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням  бюджетного законодавства;

            необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних  періодів та  недопущення  утворення  заборгованості  за  зобов’язаннями  у  плановому  та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

            цін і тарифів поточного року на  відповідні  товари  (роботи,  послуги),  закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

            2.4.  Розрахунок  обсягів  видатків  та  надання  кредитів  на  плановий  та наступні  за  плановим  два  бюджетні  періоди  здійснюється  за  кожною

бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами  у розрізі кодів  Економічної класифікації  видатків  бюджету  або  Класифікації кредитування бюджету.

            Обсяг  видатків  або  надання  кредитів  за  бюджетною  програмою визначається як сума  коштів  за  кодами  Економічної  класифікації  видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету.

     2.5.Видатки на інформатизацію визначаються з урахуванням Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 06 червня 2003 року № 97, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24 червня 2003 року за № 512/7833.

            2.6.  Обсяг  надання  кредитів  на  плановий  та  наступні  за  плановим  два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно  -  правових актів, якими передбачено  надання  таких  кредитів,  з  урахуванням  положень  договорів (контрактів),  включаючи  договори  про  позики  від  міжнародних  фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами                    (договорами).

      2.7. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди.

            2.8. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг  робіт  згідно  з  проектно-кошторисною  документацією,  ступінь будівельної  готовності  об’єктів,  кількість  наявного  обладнання  та  предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори,  що  можуть  враховуватися  при  визначенні  обсягу  капітальних видатків,  головним  розпорядником  визначаються  самостійно з урахуванням галузевих  особливостей.  Вартість  товарів  (робіт,  послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

            2.9.  За  результатами  розрахунків  сума  видатків  та/або  надання  кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничними прогнозними показниками.

            У  разі  якщо  розрахований  обсяг  видатків  та/або  надання  кредитів загального фонду перевищує  граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

            2.10  Обсяг  видатків  та/або  надання  кредитів  спеціального  фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до  нормативно-правових  актів,  які  передбачають  утворення  і  використання  спеціального фонду.

            2.11. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду,  затвердження  та основних  вимог  до  виконання  кошторисів  бюджетних  установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228  «Про затвердження  Порядку  складання,  розгляду,  затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»(із змінами).

            Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий  та  наступні  за плановим  два  бюджетні  періоди  здійснюється з урахуванням  фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

 

            3.1.  Форма-1 призначена  для наведення  узагальнених  показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничних показників та індикативних прогнозних показників  за бюджетними програмами.

            3.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності  головного  розпорядника коштів  місцевого  бюджету, стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності) на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника: здійснюється  розподіл  граничних  показників  видатків  та індикативних прогнозних показників за бюджетними  програмами  в  розрізі  загального  та  спеціального  фондів  на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

            Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного  розпорядника,  охоплювати  всі  галузі  (сфери  діяльності), у яких  він  забезпечує  реалізацію  державної  політики,  висвітлювати  найбільш суспільно  значущі  результати  його  діяльності  та  враховувати  відповідні показники  діяльності  відповідальних  виконавців,  робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

            3.3. У пункті  1  зазначається  найменування  головного  розпорядника коштів місцевого бюджету, код відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ та код бюджету.

            3.4. У пункті 2 зазначається мета  діяльності  головного  розпорядника коштів місцевого бюджету, яка  визначає  основне  його  призначення  і  роль  у реалізації  державної  політики  у  відповідній  галузі  (сфері  діяльності)  та  має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

            чітке формулювання та лаконічне викладення;

            спрямованість на досягнення певного результату;

            охоплення  всіх  галузей  (сфер  діяльності)  діяльності  головного

розпорядника.

            3.5. У пункті 3 зазначаються цілі держаної політики у відповідній сфері діяльності,  формування  та/або  реалізацію  якої  забезпечує  головний

розпорядник  коштів  місцевого  бюджету,  і  показники  їх  досягнення,  з зазначенням  касових  видатків  або  надання  кредитів  відповідно  до  звіту  за попередній  бюджетний  період  і  очікуваних  показників  (затверджені  планові показники  зі  змінами)  у  поточному  році,  плановому та  наступних  за плановим два бюджетні періоди.

     Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів державної політики, визначених програмними (стратегічними) документами економічного і соціального розвитку.

      Стратегічні цілі мають відповідати таким критеріям:

      зв’язок з метою діяльності (місією) головного розпорядника;

     оцінювання за допомогою показників результату діяльності головного розпорядника.

     Кількість стратегічних цілей для кожної галузі (сфери діяльності) головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.

     Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

     Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

     Показники результату мають:

    характеризувати прогрес у досягненні стратегічних цілей у середньостроковому періоді;

     забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками;

    перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

     Кількість показників результату за кожною стратегічною ціллю, як правило, не повинна перевищувати трьох.

            У графі 1- зазначається найменування показника результату;

            у графі 2- одиниця вимірювання;

           у графі 3 (звіт) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у  графі 4 (затверджено)-  бюджетні  асигнування  загального  фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з врахуванням змін;

            у  графах 5 -  7  (проект,  прогноз) - проект  та  прогноз  бюджетних асигнувань загального фонду показників результату.

             3.6. У пункті 4 зазначається розподіл  граничних  показників  видатків бюджету  загального  фонду  місцевого  бюджету  на  20__-20__  роки  за бюджетними програмами з зазначенням касових видатків або надання кредитів відповідно  до  звіту за попередній бюджетний  період  і  очікуваних  показників (затверджені  планові  показники  зі  змінами)  у  поточному  році,  проект  та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди;

            у  графах 1 - 2  зазначаються  код  Програмної  класифікації  видатків  та кредитування  місцевого  бюджету,  код  Типової  програмної  класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету;

            у графі 3- код Функціональної класифікації видатків  та  кредитування

бюджету;

            у  графі  4-  найменування  відповідального  виконавця,  найменування

бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

            у графі 5 (звіт) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у  графі  6  (затверджено)  - бюджетні  асигнування  загального  фонду,

затверджені розписом на поточний бюджетний період з врахуванням змін;

            у  графах  7-  9  (проект,  прогноз)  - розподіл  граничного  обсягу  видатків бюджету;

            у графі 10 - номер цілі державної політики.

      3.7.  У пункті 5 зазначається розподіл граничних  показників  видатків

бюджету  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  на  20__-20__  роки  за бюджетними програмами з зазначенням касових видатків або надання кредитів відповідно до звіту за  попередній  бюджетний  період  і  очікуваних  показників (затверджені  планові  показники  зі  змінами)  у  поточному  році,  проект  та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди;

      у  графах 1 - 2  зазначаються  код  Програмної  класифікації  видатків  та кредитування місцевого бюджету,  код  Типової  програмної  класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;

      у графі 3- код Функціональної класифікації видатків  та  кредитування бюджету;

     у графі  4 -  найменування  відповідального  виконавця,  найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків  та кредитування місцевого бюджету;

     у графі 5 (звіт)- касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

     у  графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування  спеціального  фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з врахуванням змін;

     у  графах 7 - 9 (проект,  прогноз) - розподіл граничного обсягу  видатків бюджету;

      у графі 10- номер цілі державної політики.

 

ІV. Порядок заповнення Форми-2

 

            4.1.  Форма-2  призначена  для  наведення  детальної  інформації  з обґрунтуваннями  щодо  показників,  передбачених  за  кожною  бюджетною

програмою.

            4.2. При заповненні Форми-2:

            доходи  та  фінансування  спеціального  фонду  наводяться  відповідно  за класифікацією доходів бюджету та класифікацією  фінансування  бюджету  за типом  боргового  зобов’язання:  25010000,  25020000,  401000,  602100,  602200, 602400;

            видатки  - за  кодами  економічної  класифікації   видатків  бюджету:  2110, 2120,  2210,  2220,  2230,  2240,  2250,  2260,  2270,  2281,  2282,  2240,  2610,  2620, 2630,  2700,  2800,  3110,  3120,  3130,  3140,  3150,  3160,  3210,  3220,  3230,  3240, 9000;

            надання  кредитів з  бюджету  - за  кодами  класифікації  кредитування бюджету: 4110, 4210.

             При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної  класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

            4.3. У пунктах 1 - 3 зазначаються:

             у пункті 1 - найменування головного розпорядника  коштів  місцевого бюджету,  код  Типової  відомчої  класифікації  видатків  та  кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ;

             у пункті 2 - найменування відповідального  виконавця,  код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ;

             у пункті  3- код  Програмної  класифікації  видатків  та  кредитування місцевого  бюджету, код Типової  програмної  класифікації  видатків  та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету,  найменування  бюджетної  програми  згідно  з  Типовою програмною  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевого  бюджету,  код бюджету,  затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 20  вересня 2017  року  №  793 «Про  затвердження  складових  програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами).

             4.4. У пункті 4 зазначаються  мета  та  завдання  бюджетної  програми  на  20__-20__ роки:

             у підпункті 1- мета бюджетної програми та строки її реалізації;

             у підпункті 2- завдання бюджетної програми;

             у підпункті 3- підстави реалізації бюджетної програми.

             Інформація, що наводиться у пункті 4  цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

            4.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання  бюджетної програми.

            У  графах 1- 2  підпункту  1 та 2  пункту 5  зазначаються  код та його найменування;

            у  графі  3 підпункту 1 пункту 5 - надходження  загального  фонду  за звітними даними за попередній бюджетний період;

            у  графі  4 - надходження  спеціального  фонду  за  звітними  даними  за попередній бюджетний період;

            у  графі  5 -  надходження  бюджету  розвитку  за  звітними  даними  за

попередній бюджетний період;

           у  графі  6 -  надходження  разом  загального  та  спеціального  фондів  за звітними даними за попередній бюджетний період;

           у  графі 7 -  надходження  загального  фонду  затверджені  розписом  на поточний бюджетний період;

           у  графі  8 -  надходження  спеціального  фонду  затверджені  розписом  на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

            у  графі 9 -  надходження  бюджету  розвитку  затверджені  розписом  на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

            у  графі  10 -  надходження  разом  загального  та  спеціального  фонду

затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

           у  графі  11 -  надходження  загального  фонду  планових  показників  на наступний бюджетний період;

           у  графі  12  - надходження  спеціального фонду  планових  показників  на наступний бюджетний період;

           у  графі  13 - надходження  бюджету  розвитку  планових  показників  на наступний бюджетний період;

           у  графі  14 -  надходження  разом  загального  та  спеціального  фонду

планових показників на наступний бюджетний період.

            4.6. У графах  3, 7  підпункту  2  пункту  5  (прогноз)  зазначаються надходження загального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди;

            у  графах  4,  8 -  надходження  спеціального  фонду  для  виконання

бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди;

           у графах 5, 9 - надходження бюджету розвитку для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди;

           у графах 6, 10 - надходження разом загального та спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

            Показники  спеціального  фонду  зазначаються  за  кожним  видом надходжень:

            1) власні надходження бюджетних установ:

            плата  за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами  згідно  з  їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

             надходження  бюджетних  установ  від  додаткової  (господарської)

діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

            плата за оренду майна  бюджетних установ (код  класифікації  доходів бюджету 25010300);

            надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

            благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

            кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,  організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених  на  них  інших  об'єктів  нерухомого  майна,  що  перебувають  у приватній  власності  фізичних  або  юридичних  осіб  (код  класифікації  доходів бюджету 25020200);

            Власні  надходження  бюджетних  установ  визначаються  головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при  заповненні  пункту  15  Форми-2.  При  заповненні  цього  пункту в частині власних надходжень  слід  керуватись  частиною  четвертою  статті  13 Бюджетного кодексу України.

            2) інші надходження  спеціального  фонду  попереднього  і  поточного бюджетних періодів, які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

            3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються за знаком «-» ( у розрізі класифікації кредитування бюджету).

            4.7. У пункті 6  зазначаються  видатки  (підпункт 1)  або  надання  кредитів (підпункт 2) на плановий  бюджетний  період  та  видатки  (підпункт  3)  або надання кредитів (підпункт 4) на наступні за плановим два бюджетні періоди  за бюджетною  програмою  в  розрізі  Економічної  класифікації  видатків  бюджету або Класифікації кредитування бюджету:

            у   графі  3  підпункту  1  пункту  6  та  графі  3  підпункту  2  пункту  6  (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у  графі  4  підпункту 1 пункту 6 та графі  4  підпункту 2 пункту 6  (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у  графі  5  підпункту  1  та  у  графі  5  підпункту  2  пункту  6  (звіт)  -  касові видатки  або  надання  кредитів  бюджету  розвитку  відповідно  до  звіту  за попередній бюджетний період;

            у  графі  6  підпункту  1  та  у  графі  6  підпункту  2  пункту  6  (звіт) -  касові видатки  або  надання  кредитів  разом  загального  та  спеціального  фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у   графі  7  підпункту  1  пункту  6  та  графі  7  підпункту  2  пункту  6

(затверджено)  -  бюджетні  асигнування  загального  фонду,  затверджені               розписом на поточний бюджетний період з врахуванням внесених змін;

            у   графі  8  підпункту  1  пункту  6  та  графі  8  підпункту  2  пункту  6

(затверджено) -  кошторисні  призначення  спеціального  фонду  на  поточний бюджетний період з врахуванням внесених змін;

            у графі 9 підпункту 1 та у графі 9 підпункту 2 пункту 6 (затверджено)  - кошторисні  призначення  бюджету  розвитку  на  поточний  бюджетний  період  з урахуванням змін;

            у графі 10 підпункту 1 та у графі 10 підпункту 2 пункту 6 (затверджено) - видатки або надання  кредитів  разом загального  та  спеціального  фонду  на  поточний бюджетний період з урахуванням змін;

            у   графі  11  підпункту  1  пункту  6  та  графі  11  підпункту  2  пункту  6 (проект) - видатки  або  надання  кредитів  загального  фонду  на  плановий

бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

            у   графі  12  підпункту  1  пункту  6  та  графі  12  підпункту  2  пункту  6 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються  на  плановий  бюджетний  період,  розраховані  відповідно  до розділу ІІ цієї Інструкції;

                        у  графі  13  підпункту 1 та у графі  13 підпункту  2  пункту  6  (проект)  - видатки  або  надання  кредитів  бюджету  розвитку,  які  передбачаються  на плановий  бюджетний  період,  розраховані  відповідно  до  розділу  ІІ  цієї Інструкції;

            у  графі 14 підпункту 1 та у  графі  14  підпункту  2  пункту  6  (проект)  - видатки  або  надання  кредитів  загального  фонду  та  спеціального  фонду,  які передбачаються на плановий бюджетний  період,  розраховані  відповідно  до розділу ІІ цієї Інструкції;

           у графах 3 і 7 підпункту 3 пункту 6 та у графах 3 і 7 підпункту 4 пункту 6 (прогноз) - видатки  або  надання  кредитів  загального  фонду  на  наступні  за плановим  два  бюджетні  періоди,  розраховані  відповідно  до  розділу  ІІ  цієї Інструкції;

            у  графах 4  і 8 підпункту 3 пункту 6 та у графах 4  і 8 підпункту 4  пункту 6 (прогноз) -  видатки  або  надання  кредитів  спеціального  фонду  на  наступні  за плановим  два  бюджетні  періоди,  розраховані  відповідно  до  розділу  ІІ  цієї Інструкції;

            у  графах  5  і  9  підпункту 3  та  у  графах 5 і 9 підпункту  4  (прогноз) - видатки або надання кредитів бюджету розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

            у  графах 6  і 10  підпункту 3 та у  графах 6 і 1  підпункту  4  (прогноз) -  видатки або надання кредитів  разом загального та спеціального фонду на наступні за плановим  два  бюджетні  періоди,  розраховані  відповідно  до  розділу  ІІ  цієї Інструкції.

           Показники у рядку «УСЬОГО» у графах  3,  7, 11  підпункту 1 пункту 6  та рядку «УСЬОГО»  у графах 3, 7, 11 підпункту 2 пункту 6 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту  3  Форми-1  для  відповідної  бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

           Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 та 2 пункту 6 повинні  дорівнювати  показникам  у  графах 5,  6,  7  пункту  4  Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8, 12 підпункту 1 пункту 5 Форми-2.

            Показники у  рядку  «УСЬОГО»  у  графах  3  і  7  підпункту  3  пункту  6 та рядку «УСЬОГО» у графах  3 і 7  підпункту 4 пункту 6 повинні  дорівнювати показникам у  графах 8 і  9  пункту  3  Форми-1  для  відповідної  бюджетної програми  і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7  підпункту 2 пункту 5Форми-2.

           Показники  у  рядку  «УСЬОГО»  у  графах  4  і  8  підпункту  3  пункту  6 та рядку  «УСЬОГО» у  графах  4  і  8  підпункту  4  пункту  6  повинні  дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 і показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4 і 8 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

           Показники  у  рядку  «УСЬОГО»  у  графах  5  і  9  підпункту  3  пункту  6  та рядку  «УСЬОГО»  у  графах  5  і  9  підпункту  4  пункту  6  повинні  дорівнювати показникам у графах 5 і 9 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

           Показники у  рядку  «УСЬОГО»  у  графах  6 і  10  підпункту  3  пункту  6  та рядку  «УСЬОГО»  у  графах  6  і  10  підпункту  4  пункту  6  повинні  дорівнювати показникам у графах 6 і 10 підпункту 2 пункту 5 Форми-2.

            4.8.  У  пункті  7  зазначаються  витрати  за  напрямами  використання

бюджетних коштів за бюджетною  програмою  за  загальним  та  спеціальним фондами.

            У підпункті 1 пункту 7 зазначаються витрати за напрямами використання  бюджетних коштів:

            у  графі  3  (звіт) - касові  витрати  або надання кредитів загального  фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у графі 4 (звіт) - касові витрати  або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у графі 5 (звіт) - касові  витрати за рахунок бюджету розвитку відповідно до звіту за попередній звітний період;

             графі 6 (звіт) - касові витрати разом загального та спеціального фонду відповідно до звіту за попередній звітний період;

            у графі 7  (затверджено)-  бюджетні  асигнування  загального  фонду  на поточний бюджетний період, затверджені  розписом  на  поточний  бюджетний період з урахуванням змін;

            у  графі 8 (затверджено)- кошторисні  призначення спеціального  фонду на поточний бюджетний період з врахуванням змін;

            у графі 9 (затверджено)  - кошторисні призначення бюджету розвитку на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

            у графі 10 (затверджено)- кошти разом загального та спеціального фонду  поточний  бюджетний  період,  затверджені  розписом  на  поточний  бюджетний період з урахуванням змін;

            у графі 11 (проект - витрати загального фонду на плановий бюджетний період;

             у графі 12  (проект)-  витрати спеціального фонду на плановий бюджетний період;

            у графі 13 (проект) - витрати бюджету розвитку на плановий бюджетний період;

            у графі 14 (проект) - витрати разом загального та спеціального фонду на плановий бюджетний період.

           Показники  у  рядку  «УСЬОГО» у  графах 3, 7, 11 підпункту  1  пункту  7 повинні  дорівнювати  показникам  у  графах  5,  6,  7  пункту  3  Форми-1  для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11  підпункту 1 пункту  5  Форми-2,  а  також  показникам  у  рядку  «УСЬОГО»  у графах  3, 7, 11  підпункту  1  пункту  6  або  рядку  «УСЬОГО»  у  графах  3,  7,  11підпункту 2 пункту 6 Форми-2.

           У підпункті 2 пункту 7 зазначаються витрати та напрями  використання бюджетних коштів у наступних за плановим двох бюджетних періодах:

            у  графах  3, 7  (прогноз) -  зазначаються  витрати  загального  фонду  на наступні за плановим два бюджетні періоди;

            у  графах 4, 8  (прогноз) -  витрати  спеціального  фонду  на  наступні  за плановим два бюджетні періоди;

            у  графах  5, 9  (прогноз) -  витрати  бюджету  розвитку  на  наступні  за плановим два бюджетні періоди;

            у  графах 6, 10 (прогноз) - витрати  разом  загального  та  спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

           Показники  у  рядку  «УСЬОГО»  у  графах  3,  7  підпункту  2  пункту  7 повинні  дорівнювати  показникам  у  графах  8, 9  пункту  4  Форми-1  для

відповідної бюджетної  програми та показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7  підпункту 2 пункту 5 Форми-2  та  показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7  підпункту 3  пункту 6  або рядку «УСЬОГО» у графах 3,  7 підпункту 4 пункту 6 Форми-2.

           Показники  у  рядку  «УСЬОГО» у  графах  4,  8  підпункту  2  пункту  7 повинні  дорівнювати  показникам  у  графах  8,  9  пункту  4  Форми-1  для

відповідної бюджетної програми та показникам у рядку «УСЬОГО» у графах  4, 8  підпункту 2 пункту 5 Форми-2 та показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 8 підпункту 3 та 4 пункту 6 Форми-2.

           Показники  у  рядку «УСЬОГО» у  графах  5, 9  підпункту  2  пункту  7 повинні дорівнювати показникам у рядку «УСЬОГО»  у графах 5, 9 підпункту 2 пункту 5 Форми-2 та показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 5, 9 підпункту 3 та 4 пункту 6 Форми-2.

           Показники  у  рядку  «УСЬОГО» у  графах  6, 10  підпункту  2  пункту  7 повинні дорівнювати показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 6, 10 підпункту 2 пункту 5 Форми-2 та показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 6, 10 підпункту 3 та 4 пункту 6 Форми-2.

            4.9. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за  попередній,  поточний,  на  плановий  та  наступні  за  плановим  два  бюджетні періоди.

            Перелік  основних  завдань  головного  розпорядника  наводиться  у  кожній сфері  його  діяльності  та  зазначаються  фактичні  за  попередній  бюджетний період  і  очікувані  у  поточному,  плановому  та  наступних  за  плановим  двох бюджетних періодах показники результату діяльності  головного розпорядника, визначені  з  урахуванням  планів  його  діяльності  на  плановий  та  наступні  за плановим два бюджетні періоди.

           Завдання  головного  розпорядника  передбачає  визначення  етапів  та шляхів  досягнення  мети  головного  розпорядника  за  допомогою  найбільш

ефективних методів та оптимальних рішень. Завдання мають відповідати таким критеріям, як зв’язок з метою діяльності  головного розпорядника,  оцінювання за  допомогою  показників  результату,  чітко  сформульовані,  конкретні  та реалістичні.

           Кількість  завдань,  як  правило,  не  повинна  перевищувати  трьох.  Для кожного завдання мають бути визначені  показники результату  діяльності головного розпорядника.

           Результативні  показники  бюджетної  програми  визначаються  з дотриманням  загальних  вимог  до  визначення  результативних  показників бюджетної програми,  затверджених  наказом Міністерства фінансів України від 10  грудня  2010 року № 1536  «Про  результативні  показники  бюджетної програми» (із змінами), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 27 грудня  2010  року  №  1353/18648, з урахуванням  примірного переліку результативних показників  бюджетних програм  визначеного  Міністерством фінансів України.

           Показники результату діяльності головного розпорядника - це  кількісні та якісні показники, які  характеризують  рівень виконання  головним розпорядником  його завдань,  дають  можливість  найбільш  повно  оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (далі - показники результату).

           Показники результату  мають  характеризувати  прогрес,   у  виконанні завдань,  забезпечувати  можливість  відстеження  виконання  завдань  у  динаміці та  порівнянності  показників  результату,  перевірятися  та  підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку. Кількість  показників результату як правило,  не повинно  перевищувати чотирьох.

           Для  бюджетних  програм,  що  реалізуються  протягом  декількох  років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за  своїм  змістом  порівняно  із  результативними  показниками,  передбаченими паспортом  відповідної  бюджетної  програми  на  поточний  рік,  за  умов: незмінності  завдань  бюджетної  програми  та  напрямів  використання  коштів; узгодженості із стратегічними цілями  та  показниками  результату  діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

            У графі «Джерело інформації» підпунктів 1 та 2 пункт 8  зазначаються найменування  статистичних  збірників,  звітності  та  обліку,  що  ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які  підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

            4.10. У  пункті  9  наводиться  структура  видатків  на  оплату  праці  за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

           При цьому, в останньому  рядку  пункту 9 додатково наводяться  видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

           4.11. У пункті 10 потрібно зазначити чисельність зайнятих  працівників у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій  працівників  згідно  зі штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

            у графах 3, 5, 7 9- зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

            у  графах 4, 6, 8, 10 -  кількість  фактично  зайнятих  штатних  одиниць в попередньому бюджетному періоді,  а  в  поточному   бюджетному  періоді - планові показники з урахуванням змін;

            у  графах 11 - 16 -  чисельність  працівників  бюджетних  установ  на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

             Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за  рахунок  видатків  загального фонду або спеціального  фонду,  наводиться окремо.  У  разі  якщо  згідно  з  чинним  законодавством  працівники, що отримують основну  заробітну  плату  за  рахунок  загального  фонду,  отримують додаткову  заробітну  плату  зі  спеціального  фонду  або  працюють  за сумісництвом в підрозділі, що утримується  зі спеціального фонду, чисельність таких працівників проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

            Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 1, 3 пункту 6 та пункту 9.

            4.12.  У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних  програм, які були затверджені  і  будуть продовжувати діяти  в межах бюджетних програм  у плановому (підпункт 1  пункту 11) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 2 пункту 11):

            у  графі 2  підпунктів  1  та  2  пункту  11  зазначається  найменування місцевої/регіональної програми;

            у  графі 3 підпунктів  1 та 2  пункту 11-  нормативно-правовий акт, яким затверджена програма.

           Показники у рядку «УСЬОГО»  у графах  4,  5, 7,  8, 10 та 11 підпункту 1пункту 11 та у графах 4, 5, 7  та 8  підпункту 2  пункту 11  по рядку «УСЬОГО» повинні  бути  в  межах  відповідних  видатків  за  відповідним  кодом Тимчасової класифікації видатків та  кредитування місцевих  бюджетів,  тобто  не перевищувати  відповідні  показники  у  графах  3,  4,  7,  8,  11  і  12  підпункту  1пункту 6 та у графах 3, 4, 7 та 8 підпункту 2 пункту 6  або у графах 3, 4, 7, 8, 11, 12 підпункту 1 пункту 7.

           Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4, 5, 7, 8 підпункту 2 пункту 11 не  мають  перевищувати  відповідні  показники  у  графах  3,  4,  7,  8  підпункту  3 пункту 6 або у графах 3, 4, 7, 8 підпункту 2 пункту 7.

            4.13.  У  пункті  12  наводяться  найменування  об’єктів  відповідно  до

проектно-кошторисної  документації,  які  виконуються  у  межах  бюджетної

програми  за  рахунок  коштів  бюджету  розвитку.  До інвестиційних  проектів відносяться об'єкти, на яких проводиться реконструкція чи будівництво.

            У пункті приводяться усі джерела фінансування кожного інвестиційного проекту,  включаючи  бюджетні  кошти,  до  кінця  реалізації  інвестиційного проекту в розрізі років.

            у  графах  1, 2  зазначається   найменування  об’єктів  відповідно  до проектно-кошторисної  документації  та  терміни  будівництва  інвестиційних

проектів та об’єктів капітального ремонту;

            у графі 3 зазначається загальна вартість об’єкту;

            у  графах 4, 6, 8, 10, 12  зазначаються  обсяги  джерел  фінансування інвестиційних проектів та об’єктів капітального ремонту спеціального фонду у звітному,  поточному,  плановому  роках  та  наступних  за  плановим  двох бюджетних періодах;

            у графах 5,7,9,11,13 зазначається рівень будівельної готовності об’єкта на кінець звітного, поточного, планового років та наступних за плановим  двох бюджетних періодах.

            4.14. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих  внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому  бюджетному  періоді, очікувані  результати у поточному бюджетному  періоді  та  обґрунтування необхідності  передбачення  видатків  або  надання  кредитів  на  плановий  та наступні за плановим два бюджетні періоди.

            Приведені  головними  розпорядниками  у  пункті  13  обґрунтування

використовуються  при  підготовці  проекту  бюджету,  прогнозу  бюджету  та пояснювальної записки до проекту рішення про сільський бюджет.

            4.15.  У  пункті  14  наводиться  аналіз  управління  зобов’язаннями  у попередньому та поточному бюджетних періодах і пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

            У підпунктах 1 та 2 пункту 14 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за  попередній  бюджетний  період, а  також  можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець  поточного бюджетного періоду.

            Інформація наведена у підпунктах  1  та  2  пункту  14  дає  можливість проаналізувати ефективність управління головним  розпорядником  своїми зобов'язаннями в минулому, поточному та на плановий бюджетні періоди роках по  загальному  фонду  в  розрізі  економічної  класифікації  видатків  бюджету (проведені видатки, стан  погашення  кредиторської  заборгованості  загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з  передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов'язань на плановий рік у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий рік.

            Підпункт 1 пункту 14 заповнюється наступним чином:

            у графі  3  наводяться бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

            у графі 4 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати даним графи 3 підпункту 1 пункту 6;

            у  графах  5 -6 -  кредиторська  заборгованість  загального  фонду  на початок  та  кінець  попереднього  бюджетного  періоду  відповідно  до  звіту  за попередній бюджетний період;

            у  графі  7 -  зміна  кредиторської  заборгованості  загального  фонду протягом попереднього  бюджетного періоду;

            у  графах  8 - 9 - кредиторська  заборгованість,  яка  у  попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та  спеціального фондів;

            у  графі  10 - бюджетні  зобов'язання,  в  тому  числі  погашені  (касові видатки)та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець  попереднього бюджетного періоду).

            Підпункт 2 пункту 14 заповнюється наступним чином:

            у графі 3 наводиться уточнений план;

            у графі 4 - відповідає  графі  6  підпункту  1  пункту  14  (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

            у графі  8 цифри  відповідають  графі 11 підпункту 1 пункту 6  (граничний обсяг видатків на плановий рік);

            у графах 5, 6, 10, 11 проставляється сума кредиторської  заборгованості, яку в поточному та у плановому роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

            у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця  між  затвердженими  призначеннями  на  поточний  рік,  граничним обсягом  на  плановий  рік  та  кредиторською  заборгованістю  на  початок відповідного року) та конкретні пропозиції заходів щодо упорядкування взяття зобов'язань  на  плановий  рік  із  визначенням  термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від запровадження цих заходів.

            Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

            У  підпункті  3  пункту  14  зазначається  дебіторська  заборгованість загального  фонду  за  попередній  бюджетний  період,  а  також  очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

            у графі 3 підпункту 3-  бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

            у графі 4 підпункту 3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

            у графах 5 і 6 підпункту 3 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

             у графі 7 підпункту 3 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

             у  графах  8, 9 підпункту 3 - причини  виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

            У підпункті 4 пункту 14 зазначаються конкретні пропозиції до заходів  з упорядкування зобов'язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із  визначенням  термінів  їх  проведення  та  розрахунками  щодо  результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

            4.16.  У пункті 15 наводяться:

           основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

            основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

     нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

     пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

            аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

             Приведені  головними  розпорядниками  у  пункті  15  обгрунтування

використовуються  при  підготовці  проекту  сільського  бюджету,  прогнозу сільського бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення Ярунської сільської .

            4.17. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта  бюджетної  програми  відповідно  до  положень  наказу  Міністерства фінансів  України  від  26  серпня  2014  року  №  836  «Про деякі  питання запровадження  програмно-цільового  методу  складання  та  виконання  місцевих бюджетів», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  10  вересня  2014 року за № 1103/25880 (із змінами).

 

V. Порядок заповнення Форми-3

 

            5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують  граничний  обсяг  та  індикативні прогнозні показники.

            Пропозиції  головного  розпорядника  щодо  додаткових  витрат   та надання кредитів будуть розглядатись  відділом  фінансів  під  час  доопрацювання  проекту  місцевого бюджету на плановий  рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів сільського бюджету на плановий рік.

           Пропозиції  щодо  додаткових  видатків або надання кредитів не  надаються  за  відповідними бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним  бюджетним  періодом  та  збільшено  за  іншими бюджетними програмами.

            5.2. У пунктах 1 – 3 зазначаються:

            у пункті 1- найменування  головного  розпорядника  коштів  місцевого бюджету,  код  Типової  відомчої  класифікації  видатків  та  кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ;

            у  пункті  2- найменування  відповідального  виконавця,  код  Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ;

             у пункті 3 - код  Програмної  класифікації  видатків  та  кредитування місцевого  бюджету,  код  Типової  програмної  класифікації  видатків та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету,  найменування  бюджетної  програми  згідно  з  Типовою програмною  класифікацією  видатків  та  кредитування  місцевого  бюджету,  код бюджету,  затвердженого  наказом  Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010  року  №  1536  «Про  результативні  показники  бюджетної  програми»  (із змінами).

            5.3.  У  пункті  4  наводяться  додаткові  витрати  місцевого  бюджету  та інформація  про  зміни  результативних  показників  бюджетної  програми  у плановому  та  наступних  за  плановим  двох  бюджетних  періодах  у  разі передбачення  додаткових  коштів,  а  також  можливі  наслідки,  у  разі  якщо

додаткові  кошти  не  будуть  передбачені,  та  альтернативні  заходи,  яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

            Підпункти  1  та  2  пункту  4  заповнюються  за  кожною  бюджетною програмою.

           5.4. У підпункті 1 пункту 4 зазначаються додаткові  витрати  місцевого бюджету на плановий бюджетний період (у  розрізі програм та кодів  Економічної  класифікації  видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету).

            У графі 1, 2 підпункту 1 зазначаються коди  Економічної  класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету;

            у графі 3  (звіт) -  касові  видатки  відповідно  до  звіту  за  попередній бюджетний період;

            у  графі 4  (затверджено)- бюджетні  асигнування, затверджені  розписом на поточний бюджетний період з урахуванням змін;

            у графі 5- граничний обсяг видатків;

            у графі 6 - сума збільшення граничного обсягу;

            у  графі  7 - наводяться  обґрунтування  необхідності  та  розрахунки додаткових витрат на плановий бюджетний період з обов’язковим посиланням на  нормативний  документ  відповідно  до  якого  необхідні  додаткові кошти, а також  надається  інформація про вжиті головним  розпорядником  заходи  щодо економії бюджетних коштів.

           У графах 1, 2, 3, 4 підпункту  1  пункту  4  зазначаються  найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці  виміру  та  відповідне  джерело  інформації, які мають відповідати графам 1, 2, 3, 4 підпункту 1 пункту 8 Форми-2;у графі 5- результативні  показники,  які  передбачаються  досягти  у плановому бюджетному періоді в межах доведеного граничного обсягу;

            у графі 6 -  зазначаються  зміни  (збільшення/зменшення)  зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

            5.5. У підпункті 2 пункту 4 зазначаються додаткові витрати на наступні за плановим  два  бюджетні  періоди  (у  розрізі  кодів  Економічної  класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету).

            У графах 1 і 2 підпункту 2 пункту 4 зазначаються витрати у розрізі кодів    Економічної класифікації видатків та назви бюджетних програм;

            у графах 3 і 5 - індикативні прогнозні показники;

            у графах 4 і 6 - сума збільшення граничного обсягу;

            у  графі  7- обґрунтування  необхідності  та  розрахунки  додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

            У графах 1, 2, 3, 4, 5 підпункту 2 пункт  4  зазначаються  результативні показники  затрат,  продукту,  ефективності  та  якості,  що  характеризують виконання бюджетної програм  у  наступних  за  плановим  двох  бюджетних періодах,  їх  одиниці  виміру  та  відповідне  джерело  інформації,  які  мають відповідати графам 1, 2, 3, 4 підпункту 2 пункту 8 Форми-2;

            у графах 5 і 7 - результативні  показники,  які  передбачається  досягти  у наступних  за  плановим  двох  бюджетних  періодах  в  межах  доведених індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період;

             у графах 6 і 8 - зміни (збільшення/зменшення) зазначених  результативних показників у разі виділення додаткових видатків у відповідних бюджетних періодах.

            В останньому рядку «УСЬОГО» підпунктів 1 та 2 пункту 4 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

 

Начальник  відділу фінансів                                  Наталія КИЗЯК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь