Ярунська громада
Житомирська область, Звягельський район

Постанова КМУ від 28.07.2023 р. № 780 “Про внесення змін до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств”

Дата: 02.08.2023 10:47
Кількість переглядів: 34

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 р. № 739 “Деякі питання надання грантів для переробних підприємств” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 54, ст. 3161, № 65, ст. 3915, № 96, ст. 5966; 2023 р., № 14, ст. 892), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 15 днів після її опублікування.

Прем’єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2023 р. № 780

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств

1. У пункті 4:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

“для грантів, отримувачами яких є суб’єкти господарювання, які зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, до 80 відсотків вартості проекту — за рахунок грантів, не менше 20 відсотків — за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних);”;

2) в абзаці четвертому слово “наступних” замінити словом “інших”.

2. Пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Надання грантів отримувачам здійснюється Мінекономіки через банки, більше 50 відсотків акцій яких належать державі (далі — уповноважені банки), відповідно до договору про взаємодію між Мінекономіки, Мінцифри та уповноваженим банком (далі — договір про взаємодію).”.

3. У пункті 8:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

“які станом на дату подання заяви фактично не перебувають та не провадять свою господарську діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких не визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації;”;

2) доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

“у яких станом на дату подання заяви керівник та/або засновник, та/або кінцевий бенефіціарний власник не є особою, яка є керівником та/або засновником, та/або кінцевим бенефіціарним власником більш як у п’яти (включно) платників податків;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий — дванадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — тринадцятим.

4. Підпункт 9 пункту 11 викласти в такій редакції:

“9) відомості про засновників, а для акціонерних товариств — про засновників, які володіють не менш як 25 відсотками акцій такого товариства;”.

5. Пункт 14 після слова “формувань” доповнити словами “, у разі їх наявності”.

6. Пункт 18 викласти в такій редакції:

“18. Фінансування грантів провадиться з урахуванням бальної системи, визначеної Порядком проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженим наказом Мінекономіки від 15 липня 2022 р. № 2109.

Діапазон сукупної кількості балів (оцінки) для надання грантів становить:

для отримувачів, які зареєстровані та провадять/планують провадити діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, — від 20 до 50 балів;

для всіх інших отримувачів — від 30 до 50 балів.

Якщо необхідну кількість балів (оцінку) набрали більше заяв, ніж визначена гранична сума фінансування грантів відповідно до пункту 9 цього Порядку, гранти отримують отримувачі, які зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, з урахуванням кількості отриманих балів і черговості подання заяв та отримувачі з найбільшою кількістю балів — з урахуванням черговості подання заяв. Решта заяв автоматично розглядається в наступному періоді в межах встановленого кінцевого строку. Повторне оцінювання таких заяв не проводиться, для прийняття рішення про надання гранту використовуються результати першого оцінювання заяви.”.

7. Абзац двадцять п’ятий пункту 19 викласти в такій редакції:

“невідповідності вимогам пункту 8 та/або не менш як одному критерію перевірки заявника згідно з абзацом четвертим цього пункту;”.

8. Абзац шостий пункту 20 доповнити реченнями такого змісту: “Заробітна плата працівників встановлюється у розмірі не менше встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати             на 1 січня року, в якому було отримано грант, за умови працевлаштування тривалістю на повний робочий день. Виконання зазначеної вимоги підтверджується приростом середньої кількості працівників суб’єкта господарювання в еквіваленті повної зайнятості та копією поданого до органів ДПС податкового розрахунка сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.”.

9. Доповнити Порядок пунктом 20¹ такого змісту:

“20¹. У разі прийняття отримувачем рішення про відмову від отримання гранту отримувач подає до уповноваженого банку письмову заяву про повернення суми гранту та розірвання договору про надання  гранту (далі — заява про відмову від отримання гранту) у формі, визначеній уповноваженим банком.

Уповноважений банк на підставі заяви про відмову від отримання гранту протягом п’яти робочих днів інформує Мінекономіки про відмову отримувача від отримання гранту.

Уповноважений банк протягом п’яти робочих днів повертає кошти на:

рахунок заявника — для коштів, внесених отримувачем відповідно до абзацу першого пункту 21 цього Порядку;

реєстраційний рахунок загального фонду Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету або покриття відповідних витрат у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” з урахуванням їх цільового призначення — для коштів, наданих із загального фонду державного бюджету;

спеціальний реєстраційний рахунок Мінекономіки, відкритий у Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету або для покриття відповідних витрат у поточному бюджетному періоді за бюджетною програмою “Надання грантів для створення або розвитку бізнесу” з урахуванням їх цільового призначення — для коштів, наданих із спеціального фонду державного бюджету.

Не може бути розірвано договір про надання гранту у випадку, якщо на рахунку отримувача сума коштів менша, ніж сума отриманого гранту.

Заява про розірвання договору про надання гранту є підставою для прийняття рішення Мінекономіки про анулювання рішення про надання гранту.”.

10. Пункт 21 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Органами місцевого самоврядування (територіальними громадами) або іншою заінтересованою стороною може здійснюватися часткова компенсація внеску власних коштів отримувача, визначених абзацом першим цього пункту (далі — часткова компенсація).

Часткова компенсація становить не більше 50 відсотків суми власного внеску отримувача, а для отримувачів гранту, які зареєстровані та провадять/планують провадити підприємницьку діяльність на територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, та тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого наказом Мінреінтеграції, для яких визначена дата завершення бойових дій або тимчасової окупації, —           не більше 75 відсотків.

Оплата часткової компенсації здійснюється органами місцевого самоврядування (територіальними громадами) або іншою заінтересованою стороною в межах затверджених на відповідний рік бюджетних призначень, за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування (територіальними громадами) або заінтересованою стороною.

Оплата часткової компенсації може надаватися відповідно до законодавства на підставі регіональних та місцевих кредитних програм за рахунок місцевих ресурсів (місцевих бюджетів).”.

У зв’язку з цим абзаци другий — дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим — тринадцятим.

11. В абзаці сьомому пункту 22 слова і цифри “до 20 числа місяця, наступного за кварталом” замінити словами та цифрами “протягом            40 календарних днів після закінчення звітного кварталу”.

12. У пункті 24:

1) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“У разі коли предмет договору, укладеного між отримувачем та постачальником (продавцем) обладнання, потребує уточнення, але не збільшує розмір наданого гранту і не змінює технологічної складової бізнес-плану, оплата витрат на цілі, визначені пунктом 5 цього Порядку, проводиться уповноваженим банком за наявності додаткового обґрунтування отримувача, складеного у довільній формі.”;

У зв’язку з цим абзаци четвертий — сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Придбання додаткового обладнання за рахунок залишку коштів гранту після сплати всіх платежів, передбачених бізнес-планом, проводиться уповноваженим банком за наявності додаткового  обґрунтування отримувача, складеного в довільній формі.

Про купівлю додаткового обладнання уповноважений банк інформує Мінекономіки.”.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь